Vereniging voor

 Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

Opgericht 21 februari 1907

 

Bulletin nr. 7 – 105de jaargang                                                                                        

Secretariaat: Goeverneurkade 111, 2274 KM Voorburg                                                                                           

070-3550586 / verenigingvoorwijsbegeerte@gmail.com  

                                    

        Den Haag, 5 mei 2012

 

 

Op dinsdag 22 mei 2012 om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Prof. dr B.G. Sundholm

 

Hoogleraar geschiedenis van de logica aan de Universiteit Leiden,

voor ons een lezing houden onder de titel:

 

Betekenistheoretisch ‘anti-realisme’; het werk van Michael Dummett

 

Toelichting:

 

Sir Michael Dummett , 1925-2011, was de meest vooraanstaande  Britse wijsgeer van de afgelopen 50 jaar. Zijn faam rust op drie pijlers:

 

§  hij heeft de betekenis van Freges taalfilosofie als eerste erkend en bestudeerd;

§  hij heeft een algemeen betekenistheoretisch programma geformuleerd waardoor de taalfilosofie een centrale rol krijgt in de wijsbegeerte;

§  hij heeft kritiek uitgeoefend op de Fregeaanse waarheidstheoretische betekenisopvatting en een alternatieve benadering gemodelleerd op de constructieve logica van Brouwer en Heyting.

 

De lezing geeft een presentatie van Dummets werk aan de hand van een  korte weergave van zijn argumentatie tegen de waarheidstheoretische betekenisopvatting.


Zie verder:

De eerste  paragrafen van prof. Sundholms artikel "Proof Theory and Meaning" – toegankelijk via https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/11978, bevat een presentatie van Dummetts argumentatie.

 

 

Mededelingen bestuur: 

 

§  Met de bijdrage van prof. Sundholm sluiten we dit 105de verenigingsseizoen af. De start van het volgende seizoen valt op 16 oktober (ALV + lezing). Het bestuur hoopt u dan uiteraard weer te kunnen begroeten.