Vereniging voor Wijsbegeerte

te 's-Gravenhage

opgericht 22 februari 1907

 

Bulletin nr. 5 - 102e jaargang                                                                Amsterdam, 12 februari 2009

Secretariaat:

Het Hoogt 249, 1025 GX Amsterdam                                                                                

020-6322644; frankwitzen@restricted.nl

                                                                                                                                              

 

 

 

Op dinsdag 24 februari 2009 des avonds om 20.00 uur zal in Parkhotel Den Haag, Molenstraat 53,

 

Pof. Dr E.P. Bos

 

verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Leiden, voor ons een lezing houden onder de titel:

 

 

Augustinus: De staat Gods. Hoe natuurlijk is de staat?

 

Toelichting:

 

Augustinus (354-430) is één van de invloedrijkste denkers uit de geschiedenis. Hij speelt een voorname rol onder filosofen (Anselmus van Canterbury, ook Thomas van Aquino, Descartes, Wittgenstein, Charles Taylor) en theologen (Luther, Calvijn, Karl Barth). Augustinus’ bekendste werken zijn de Confessiones (Belijdenissen) en De civitate Dei (De staat Gods). Dat laatste werk zal ik in mijn voordracht behandelen.

 

Er zijn problemen: in welke zin is Augustinus een denker? Is hij niet vooral een christelijk prediker, een christelijk theloog? Hoort hij wel thuis in de geschiedenis van de wijsbegeerte? Hoe verstaat hij de verhouding tussen geloof en rede, wat is zijn oordeel over de niet-christelijke filosofen (met name Plato) vóór hem? Waar gaat De staat Gods eigenlijk over? Is het een politieke theorie, en, zo nee, wat dan wel? Is er eenheid in het werk? Wat zijn zijn filosofische beginselen? Wie bekritiseert hij?

 

De staat Gods is een imponerend werk uit Augustinus’ latere periode. Ik hoop op dit boek in te gaan mede aan de hand van enkele tekstfragmenten in vertaling.

 

 

 

 

Mededelingen:

Door omstandigheden is Mevrouw Prof. Dr I. Sluiter verhinderd de in het jaarprogramma aangekon­digde lezing voor de Vereniging te verzorgen. Deze lezing zal in het komende verenigingsjaar in het pro­gramma worden opgenomen. Tot ons grote genoegen is Prof. Dr E.P. Bos bereid gevonden zijn op 19 mei a.s. aangekondigde lezing thans voor te dragen.

 

De penningmeester van de Vereniging verzoekt de leden die hun contributie nog niet hebben betaald om de jaarlijkse bijdrage over te maken op postgirorekening 88746 ten name van ‘Vereniging voor Wijs­begeerte te ’s-Gravenhage’.